Waxen Schijndel

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen WaxxAnn en een cliënt waarop WaxxAnn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij WaxxAnn een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de cliënt) van het aanbod (van WaxxAnn). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de cliënt thuis als WaxxAnn ambulant werkt.
2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is
artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.

 

ARTIKEL 3 - VERPLICHTINGEN VAN WAXXANN
1. WaxxAnn staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. WaxxAnn licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. WaxxAnn vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
3. WaxxAnn wordt geacht te werken volgens haar beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een cliënt
geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline
te consulteren.
4. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient WaxxAnn de cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
5. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
6. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt WaxxAnn overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.


ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT
1. De cliënt dient WaxxAnn voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. De cliënt heeft de plicht alle door WaxxAnn gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.


ARTIKEL 5 - BETALING
1. Betalingen aan WaxxAnn dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door een WaxxAnn aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Bij een reeks behandelingen kan WaxxAnn de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
3. WaxxAnn stelt je in staat om tot 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos af te zeggen via ons mail adres of via de telefoon. Als er niet is geannuleerd zonder reden, kunnen wij de volledige kosten in rekening brengen.

4. Indien de cliënt ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die WaxxAnn maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de cliënt. De berekening van de hoogte van de kosten die WaxxAnn in
rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.


ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
1. WaxxAnn is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan WaxxAnn of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
2. WaxxAnn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. WaxxAnn is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
3. De cliënt is tegenover WaxxAnn aansprakelijk voor door WaxxAnn geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is
veroorzaakt.
4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van WaxxAnn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


ARTIKEL 7 - KLACHTEN
ARTIKEL 8 - GEHEIMHOUDING
ARTIKEL 9 - AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen WaxxAnn en cliënt worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de cliënt zijn.
Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan WaxxAnn. WaxxAnn zal met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal WaxxAnn de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien WaxxAnn en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechter. Partijen kunnen ook de inschakeling van een mediator overeenkomen.
WaxxAnn is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WaxxAnn verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.